برچسب: آزادی رسانه

درک مفهوم و واقعیت آزادی بیان و رسانه
نوشته

درک مفهوم و واقعیت آزادی بیان و رسانه

درک مفاهیمی چون آزادی گفتار، آزادی بیان، fake news و hate speech و آزادی رسانه، به مثابه حق و به مثابه واقعیت، ما را با پرسش هایی روبرو می سازد که پاسخ به آن ها خود موضوع یک پژوهش جدی است