برچسب: عشق

پیرمرد
نوشته

پیرمرد

این مرگ بود که از پس پنجره بر روی شهر غبار می‌پاشید یا مهی که نمای شهر را عاشقانه کرده باشد، داوری‌اش با شماست. بستگی دارد در چه سالی از زندگی‌تان باشید!‌ در سال رُستن، یا گسستن. همه چیز بستگی دارد به شما!