برچسب: قافیه

موسیقی، زبان و نگاه تازه، شماره ۱
نوشته

موسیقی، زبان و نگاه تازه، شماره ۱

چنین است که موسیقی که از رگ گردن به ما نزدیک‌تر است، انتزاعی‌ترین هنر باقی می‌ماند. اینجاست که موسیقی خدا می‌شود. معجزه می‌کند و وحیی‌ست که پیامبرش جز بازتاب آنچه از درونش می‌گذرد نیست. هنرمند در چنین فلسفه و بینش و کنش ساخت و آفرینش موسیقی، پیامبر باسوادی است که در نوع خود آخرین پیامبر است. بدین گونه: موسیقی همه شرایط یک دین کامل را دارد!